czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
2017-01-09
 

REGULAMIN

korzystania z Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka" w Wolsztynie przy ul. Marcinkowskiego 10 A, będącej własnością Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Wolsztynie:

1. Najemca, użytkownik, uczestnik imprezy zobowiązany jest do:

a) przestrzegania przepisów wynikających z niniejszego regulaminu i innych ustalonych między użytkownikiem a wynajmującym,

b) w przypadku imprezy masowej należy przestrzegać postanowień Ustawy z dnia 22.08.97r. (Dz.U. Nr 106, poz. 680 ze zmianami) o bezpieczeństwie imprez masowych,

c) zachowywania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu i regulaminu imprezy,

d) przestrzeganie zakazu wnoszenia broni i innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,

e) podporządkowania się poleceniom służb porządkowych organizatora imprezy oraz pracowników MSS dotyczących spraw porządkowych i bezpieczeństwa pożarowego,

f) dbałości o stan techniczny urządzeń sportowych i wyposażenia obiektu, wykorzystywania ich zgodnie z przepisami,

g) chronienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem i deastacją wynajmowanego obiektu i jego otoczenia,

h) bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego w trakcie przebywania na obiekcie i jego użytkowania oraz przestrzegania bezwzględnego zakazu palenia tytoniu na terenie całego obiektu,

i) przestrzegania zakazu wieszania reklam, informacji itp. bez zgody administratora,

j) parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych,

k) ponoszenia kosztów wszelkich szkód wynikłych w trakcie użytkowania obiektu i uczestnictwa w imprezie,

l) wykorzystywania obiektu zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie najmu oraz nie podnajmowania obiektu bez zgody administratora.

 

2. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób, przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dżwięk oraz do współpracy ze spikerem imprezy, z Dyrektorem zabezpieczenia imprezy i Dyrektorem Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka".

 

3. Przemieszczania urządzeń sportowych, włączanie i wyłączanie instalacji i urządzeń elektrycznych, nagłaśniających i innych może nastąpić tylko przez gospodarza obiektu i pod jego nadzorem.

 

4. Wszelkie uwagi dotyczące działalności obiektu i jego urządzeń należy zgłaszać gospodarzowi obiektu lub wpisać w "Książkę użytkowania obiektu".

 

5. Udostępnianie obiektu wynajmującemu na imprezy i imprezy masowe odpłatnie i nieodpłatnie następuje na podstawie zawartej i podpisanej umowy z Dyrektorem MSS oraz uiszczenia stosownej opłaty.

 

6. Umowa udostępnienia obiektu na imprezę masową i realizacja jej postanowień przez Dyrektora MSS, nastąpi po przedstawieniu przez najemncę-organizatora imprezy masowej zezwolenia na jej przeprowadzenie, w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Miasta Wolsztyna.

 

7. Regulamin wchodzi w życie od dnia 19 maja 2016r.

 

8. MSS "Świtezianka" - nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w obiekcie oraz na terenie parkingu przyległego do sali, rzeczy i innych przedmiotów.

 

Miejska Sala Sportowa "Świtezianka"

ul. Marcinkowskiego 10 A

64-200 Wolsztyn

tel. 068 384 56 57; 068 384 56 56

Biuro Obsługi Sali - czynne w godz. 7.30-15.30

(od poniedziałku do piątku)

 

DYREKTOR

Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka"

w Wolsztynie

/-/ Bogusław Solnicki

<- powrót
Copyright © MIEJSKA SALA SPORTOWA ŚWITEZIANKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 liczba odwiedzin: 1106977      online: 1