czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
2017-01-09
 

załącznik do uchwały

Nr XXIII/145/2016

Rady Powiatu Wolsztyńskiego

z dnia 19 maja 2016r.

STATUT

Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka"

w Wolsztynie

I. Postanowienia ogólne

par. 1

Miejska Sala Sportowa "Świtezianka" - jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Wolsztyńskiego, wykorzystującą do wykonywania swoich zadań nieruchomość, na której znajduje się obiekt Miejskiej Sali Sportowej, będącą współwłasnością Powiatu Wolsztyńskiego i Gminy Wolsztyn w częściach równych.

 

par. 2

Siedzibą jednostki jest miasto Wolsztyn, ul. Marcinkowskiego 10 A.

 

par. 3

Terenem działania jednostki jest Powiat Wolsztyński.

 

II. Cele i zakres działania

par. 4

Miejska Sala Sportowa "Świtezianka" popularyzuje i upowszechnia kulturę fizyczną, sport, rekreację, imprezy artystyczne o charakterze masowym, realizuje zadania powiatu zlecone przez Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.

 

par. 5

Celem działania Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka" jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej dzieci, młodzieży szkół powiatu wolsztyńskiego oraz mieszkańców powiatu wolsztyńskiego.

 

par. 6

Przedmiotem działania jednostki jest:

1. inicjowanie i organizowanie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,

2. współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze szkołami, stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi oraz innymi jednostkami,

3. udzielanie pomocy podmiotom określonym w ust. 2 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej, wychowania fizycznego i turystyki,

4. organizowanie imprez kulturalno-sportowych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,

5. świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej,

6. administrowanie obiektem,

7. udostępnianie sali zorganizowanym grupom oraz stowarzyszeniom sportowym.

 

III. Zarządzanie i organizacja

par. 7

1. Działalnością jednostki zarządza Dyrektor MSS "Świtezianka" i reprezentuje ją na zewnątrz w ramach upoważnień udzielonych mu przez Zarząd Powiatu.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego.

3. Pracowników Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka" zatrudnia i zwalnia Dyrektor MSS.

 

IV. Majątek i finanse

par. 8

Jednostka gospodaruje przekazanym i zakupionym mieniem oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków kierując się efektywnością wykorzystania posiadanego mienia.

 

par. 9

Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest roczny plan dochodów i wydatków, przygotowywany przez Dyrektora.

 

par. 10

Miejska Sala Sportowa "Świtezianka" pokrywa koszty i zobowiązania bieżącej działalności ze środków budżetu Powiatu Wolsztyńskiego, pomocy finansowej przekazywanej przez Gminę Wolsztyn na rzecz Powiatu Wolsztyńskiego, a także wypracowanych własnych dochodów przez Miejską Salę Sportową "Świtezianka".

 

par. 11

Dochody jednostki uzyskane z prowadzonej działalności odprowadzane są do budżetu Powiatu Wolsztyńskiego.

 

par. 12

Jednostka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości dotyczących jednostki budżetowej.

 

V. Postanowienia końcowe

par. 13

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego ustalenia.

 

<- powrót
Copyright © MIEJSKA SALA SPORTOWA ŚWITEZIANKA. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 liczba odwiedzin: 1106845      online: 1